מחירון שיעורי קטלבלס

16 שיעורי קטלבלס
55 לשיעור / סהכ לתשלום 880 ₪
 • בתוקף לשלושה חודשים
24 שיעורי קטלבלס
50 לשיעור / סהכ לתשלום 1200 ₪
 • בתוקף לשישה חודשים
48 שיעורי קטלבלס
45 לשיעור / סהכ לתשלום 2160 ₪
 • בתוקף לשנה
פופולרי

הצהרת בריאות ותקנון

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בכל פעילות גופנית/ כושר המתקיימים במועדון איתנים (התעמלות, שימוש במכשירים, תרגילי כושר גופני וכיו"ב). במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת המכון על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי. הריני להצהיר כי אני נוטל חלק בפעילות גופנית האמורה על פי החלטתי בלבד. לפי שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי הבלעדית, מתוך ידיעה ברורה כי אם יגרם לי נזק מכל מין וסוג שהוא במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הפעילות הגופנית האמורה, הרי שלא אוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת מכל סוג ומין שהוא כלפי איתנים ו/או למי מטעמה. כמו כן הנני מצהיר שכל הפרטים אשר מסרתי ומילאתי לעיל, הינם נכונים.

התחייבות

 • יש להודיע על ביטול של שיעור עד השעה 20:00 ביום שלפני השיעור, ביטול שיעור לאחר מועד זה או עם לא תינתן הודעה מראש על ביטול, יחויב השיעור בתשלום.
 • ניתן לבטל שיעור בארבוקס או להודיע על ביטול באמצעות שליחת ווטסאפ : 054-800-8885
 • הכרטיסיות מוגבלות בזמן - בהתאם למחירון. לא ניתן לחרוג מתוקפו של כל מנוי.
 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי על פי מחיר כרטיסיה תואמת את מספר הכניסות אותו מימש הלקוח.
 • מכון איתנים אינו אחראי לאובדן/גניבה של רכוש המתאמן.
 • אני מודע/ת לכך שמצלמים מפעם לפעם את הפעילות ויתכן כי יעלה סרטון או תמונה לאתר האינטרנט של האיתנים או לדף הפייסבוק "איתנים קטלבלס"
 • הצטרפות למכון איתנים, מהווה הסכמה לכל האמור.
 • קראתי ואני מסכים לתנאי ההתחייבות, אני מאשר לקבל מאיתנים מסרונים על זמינות או שינוים בשיעור.